Uttalande angående byggnation på Stattena Norra

Varför anser en samlad Socialdemokrati i Hörby att markanvisning och byggnation på Stattena Norra är en viktig och prioriterad fråga?

Hörby har under den här mandatperioden vänt en rad negativa siffror som exempel:

Antalet invånare har ökat. Ekonomin pekar på ett gott resultat. Företagen blir fler och expanderar.

När vi gick in i mandatperioden var utvecklingen i Hörby på minus, dessutom fick vi ärva en situation där hela Hörbys fastighetsbestånd var helt eftersatt. Det har tagit tid att kartlägga vilka möjligheter vi har för att möta en växande och föränderlig befolknings behov. Utöver de goda siffrorna ovan har vi en situation där demografin pekar på att många i Hörby blir äldre och har behov av att flytta ut ur villor och gårdar. Den genomlysning som har gjorts avseende var vi kan bygga, ger oss inte många alternativ i det korta perspektivet och vi behöver komma i gång nu.

Vi Socialdemokrater har förstått att de som har byggt på Stattena Norra är oroliga för att de inte ska få de grannar som de möjligen hoppats på. Intill liggande tomter har dock varit tillgängliga i fem års tid utan att någon ytterligare intressent har velat bygga. Det är resurs slöseri att inte använda mark som är både förberedd och detaljplanerad. Det står i detaljplanen att tomten kan bebyggas med villor eller flerfamiljshus. Hörby är en kommun som expanderar det finns god framtidstro i vår kommun. Vi har fått signaler från näringslivet om kommande behov av arbetskraft. Människor som får arbete i kommunen vill vi behålla som skattebetalare i kommunen. Dessutom är och kommer Hörby att bli, ännu bättre ur pendlingssynpunkt för dem som arbetar i Lund och Malmö. Hörby är och skall enligt vårt synsätt vara en kanonbra kommun att bo i. Det som kommer att byggas på Stattena Norra är så kallade kedjehus. I det aktuella förslaget ingår blockhyra åt kommunen av ett antal lägenheter, det innebär att kommunen kan hjälpa medborgare som har funktionsbegränsningar, äldre i behov av mellan boende, nyanlända med flera. Det har antytts i debatten att det är dessa svaga grupper som är anledningen till det stora motståndet mot Hörbys planer?

Vi socialdemokrater är mån om att alla människor skall ha tillgång till en bostad. Vi står upp för att alla skall kunna inlemmas i ett demokratiskt och solidariskt samhälle. För att möjliggöra detta behöver vi bygga lägenheter och få i gång flyttkedjor. Vi Socialdemokrater kommer att rösta för bebyggelse på Norra Stattena i fullmäktige.

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Hörby

Renaldo Tirone
Ordförande, Socialdemokraterna Hörby

Susanne Meijer
Kommunstyrelsens ordförande

 

facebook Twitter Email