Reservation mot beslutet att införa en integrationsplikt

På oktober månads kommunfullmäktige röstades en motion från Sverigedemokraterna igenom med bifallsyrkande från Moderaterna, Kristdemokraterna och SPI Välfärden. Motionens intention var att införa en så kallad ’integrationsplikt’ i Hörby kommun.

Vi socialdemokrater yrkade givetvis avslag på motionen. Följande reservation lämnades till kommunfullmäktiges presidium efter att klubban fallit:


Vi socialdemokrater anser inte att det är ekonomiskt försvarbart att i det här prekära ekonomiska läget som Sverigedemokraterna satt Hörby kommun i; å ena sidan, ålägga tjänstemännen ytterligare arbetsbelastning och å andra sidan, ålägga Hörby kommun ökade kostnader för ett regelverk som redan ägs av Arbetsförmedlingen.

Vi ställde upprepat frågan om vad syftet med motionen var, dock utan reellt gensvar. Ett ekonomiskt incitament torde vara helt uteslutet – slutsatsen är återigen att Sverigedemokraterna tar varje tillfälle i akt för att rikta in sig på en viss grupp individer – invandrarna.

Mot egensnickrade verklighetsfrånvända förslag i paritet med ovanstående står socialdemokratin i alltjämt tydlig opposition.

Henrik Andersson (S)

facebook Twitter Email