Reservationer – Kommunfullmäktige 22/6

Följande reservationer, samt protokollsanteckning, begärdes av oss socialdemokrater vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-22.

RES: §6. Delårsrapport 1 Hörby kommun 2020-04-30 (Dnr KS 2020/014)
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå det av oss föreslagna tilläggsyrkande beträffande införandet av en kriskommission. Det förefaller synnerligen klart att de styrande fullständigt tappat kontrollen över kommunens ekonomi. År 2019 resulterade i ett stort underskott och prognoserna för innevarande år pekar åt ett ännu större underskott. Snart två år har gått sedan styret bestående av sverigedemokrater och moderater tog över styrningen av Hörby kommun; dessförinnan hade vi socialdemokrater lämnat över ett budgetöverskott. Sverigedemokraternas tid vid makten har präglats av misskött ekonomi och bristande ledarskap när det kommer till att återupprätta ekonomin. Mot bakgrund av det föreslår vi socialdemokrater att en särskild kriskommission tillsätts med bred partipolitisk förankring med syfte att ta ett gemensamt krafttag för att återställa ordningen i kommunens ekonomi. Vi socialdemokrater ser med stor oro på det bristande ledarskap som uppvisas, de massiva besparingar som tyvärr väntar kärnverksamheter såsom exempelvis äldrevård och skola. Därav manar vi till politisk samling; det spelar i det här läget mindre roll vilket politiskt parti man tillhör, det viktiga är att få ordning på ekonomin så att våra medborgare inte får lida av de kommande kvalitetssänkningar i välfärden som väntar på grund av Sverigedemokraternas oförmågor.   

PR.ANT: §8. Överföring av investeringsanslag från 1029 till 2020 (Dnr KS 2020/098)
Socialdemokraterna ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag beträffande att överföra de nämnda medlen till respektive nämnd. Dock, vi vill poängtera att ärendehanteringen behöver skötas på ett mer adekvat sätt framgent. Exempelvis går det att utläsa att cirka sex miljoner kronor flyttats från projekt 9306 Lågehallarna upprustning/ombyggnation till projekt 9398 Ombyggnation kök Långaröds skola. Vi menar att eftersom de medlen som nu överförts är beslutade investeringar för 2019 borde man istället för den här något tveksamma ärendehanteringen tagit upp ett nytt ärende för beslut kopplat till en nyinvestering för ombyggnationen på Långaröds skola. Vi menar emellertid att samhällsvinsten för att ombyggnationen kommer igång snarast möjligt är betydligt viktigare än att ta politisk strid i ärendet; därav bifallsyrkandet.

RES: §9. Begäran om tilläggsanslag från Barn- & Utbildningsnämnden (Dnr KS 2020/155)
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå Barn- och Utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag om 6,2 mkr. Istället är vi av åsikten att Barn- och Utbildningsnämnden ska tilldelas begärt tilläggsanslag till 2020 års budget som kompensation för redan sett underskott från 2019, för särskilt stöd och för studiehandledning. Vi anser att nämndens budget redan på förhand var underbudgeterad vilket föranleder nämndens begäran om tilläggsanslag. Sverigedemokraterna och Moderaterna för nu aktivt en politik som slår mot de barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Från majoriteten i nämndens sida sägs det att ”det får hanteras inom nämndens ram”; men förslag på hur det ska gå till saknas helt. Därav förefaller det märkligt att ansökan helt avslås. För oss socialdemokrater är det fullständigt orimligt att inte satsa tillräckligt på de barn och ungdomar som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd. Istället ser vi det som en investering för framtiden – självklart måste varje barn och ungdom ges maximalt stöd för att klara av skolgången på bästa möjliga sätt. Att Hörby kommuns ungdomar ska behöva ta en smäll för Sverigedemokraternas budgethaveri förefaller för oss socialdemokrater synnerligen orimligt.

RES: §10. Välfärdspeng 2020 (Dnr KS 2020/173)
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå Socialnämndens begäran om ramförsträkning om 4,3 mkr. Begäran har tillsänts kommunstyrelsen från en enig socialnämnd med sammanträdesdatum 2020-03-26. I coronavirusets sviter tilldelades kommunerna en del riktade statsbidrag, däribland de så kallade ”välfärdspengarna”. Vi socialdemokrater delar den samlat enade socialnämndens begäran om att få ta del av de pengarna. För oss är det självklart att ”välfärdspengar” ska gå till förbättringar i välfärden och inte läggas under kommunstyrelsen för godtyckligt bruk, såsom exempelvis täcka upp de underskott som nuvarande 2020 års budget väntas medföra.   

facebook Twitter Email