Försäljningen av Trollbäcken – ett politiskt haveri

På kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde 2020-08-14 beslutade Sverigedemokraterna och Moderaterna i samarbete med SPI att sälja fastigheten Hörby Rögle 1; med andra ord, Trollbäcken. Vi socialdemokrater har i omgångar reserverat oss i ärendet och nu när ärendet kom upp en sista gång utan vidare åtgärder fanns det ingen annan väg än att yrka avslag.

Ärendet i fråga har genomgående präglats av otillfredsställande hantering, så även efter att ärendet återremitterats. Återigen visar styret prov på bristande förmåga att se helhet, att se vikten av att samla kommunfullmäktige och att ge största möjliga transparens gentemot skattebetalarna. Att återigen totalt ignorera en återremiss är synnerligen beklagligt. Tidigare har det från ledande sverigedemokrater raljerats fritt kopplat till återremisserna. Men misstro inte oss socialdemokrater, återremiss är ett kraftigt verktyg som kan utnyttjas i exempelvis de lägen där beslutsunderlaget är otillräckligt. Precis så är fallet gällande försäljningen av Trollbäcken.

Vi socialdemokrater efterlyser en risk- och konsekvensanalys av hela ärendet. Enligt vår mening har styret redan från början bestämt sig för att sälja fastigheten och upplåta den åt privat verksamhet. Det finns emellertid inte några handlingar som visar att det är det bästa och mest kostnadseffektiva förslaget på bordet. Istället vill vi socialdemokrater se en kostnadskalkyl över följande tre alternativ:

  1. Att renovera byggnaden och därefter driva förskolan vidare i egen regi.
  2. Att sälja byggnaden och därefter hyra in oss; det vill säga, driva förskola i egen regi.
  3. Att sälja byggnaden och därefter upplåta den åt privat förskoleverksamhet.

Som huvudregel anser vi att kommunal verksamhet i stor utsträckning ska behållas då vi inte ser något intresse i att låta våra skattepengar hamna i privata fickor, vars bärare är vinstdrivande. Dock, om det i slutändan, efter en ordentlig risk- och konsekvensanalys, visar sig vara det bästa alternativet utifrån aspekter om kostnad och pedagogisk kvalitet är vi de första att ställa oss bakom ett sådant beslut.

Frågorna till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) är flera. Men av de mer centrala är: Hur kan kommunstyrelsens ordförande med säkerhet säga att fattat beslut är det mest ekonomiska och hållbara givet att utredningar som skulle kunna påvisa det saknas?

Henrik Andersson (S)
Gruppledare

facebook Twitter Email