Varför vi gav vårt stöd till återremiss av kulturhuset vid kommunfullmäktige

Nedan utdrag av vårt budgetförslag som vilade i november.

Det är ett djärvt mål styret ställer upp om att nå ett positivt resultat om 72 mkr per år de kommande tre mandatperioderna. Den slutsatsen bygger på fem kraftfulla investeringar som man i så hög grad som möjligt vill skall vara finansierad av egen kraft. Tittar man på hur statsbidrag och skatteintäkter har kommit oss till del under föregående mandatperiod så har ju de senaste två åren varit extraordinära. 

Nu har ett regeringsskifte skett och möjligheten att bygga framtida budget på statsbidrag är markant försvagad. Ingenting tyder på att statsbidrag kommer att komma kommunerna till del som i tidigare utsträckning. Det gör att antagandet av en budget med den av majoriteten beskrivna inriktningen blir riktigt besvärlig för de som skall svettas ihop pengarna. Det vill säga alla kommunens anställda.

Blåljusstation och vattenverk

Vi socialdemokrater delar i mångt och mycket behovet av de föreslagna investeringarna, men skulle vilja bromsa takten något och inte ställa fullt så tuffa resultatmål. Vi behöver ta hänsyn till kostnadsökningar och förändringarna som nu sker i omvärlden precis som alla hushåll tvingas göra i dessa tider. Investeringar i ny blåljusstation och ett nytt vattenverk är inget att diskutera för det behovet är solklart för oss alla. Dessa två investeringar måste vi göra skyndsamt. 

Skolan

Vad det gäller skolan så är vi på det klara med att båda våra högstadieskolor behöver nya fräscha, tidsenliga lokaler. Vi skulle dock vilja göra det i två etapper och i en medborgardialog. Vi vet alla att skolfrågan i vår kommun är en stor, viktig fråga som engagerar alla. Det behövs utredas vilken skola som först är i behov av en nybyggnation. Efter utredning behöver projekteringen komma igång och vi behöver ha övergripande tidsatt plan som gäller båda våra högstadieskolor och övriga skolor. 

Särskilt boende

Kommunen är i behov av ett nytt särskilt boende, de särskilda boenden Källhaga och Hagadahl behöver på sikt ersättas. Dock måste det ges utrymme för noggrann framtidsutredning om var och när ett nytt SÄBO, som ska drivas i kommunal regi, skall byggas och planeras in i en investeringstakt som håller. Det är vi skyldiga kommunmedborgarna. 

Kulturhuset

Vi socialdemokrater är för ett rikt kulturliv. Vi har fått en redovisning av hur Kulturhuset Metropol skall kunna utformas, däremot inte någon redovisning om hur det är tänkt att användas förutom att biblioteket skall flyttas dit. Det är en fin tanke med ett eget kulturhus i Hörby kommun men även här behövs en medborgardialog då det är av vikt att hela vår kommun genomsyras av tillgängligheten till ett rikt kulturliv. Det behöver våra medborgare få tycka till om. Med tanke på att det är av vikt att investeringstakten saktas ner så hamnar kulturhuset längst ner på vår lista av de investeringar som kommunen behöver göra. Välfärden först!

facebook Twitter Email