Majoritetsplattform

Socialdemokraterna styr Hörby kommun tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Nedan är vår gemensamma majoritetsplattform för mandatperioden 2015-2018 tillgänglig.

Vårt mål är att göra kommunen mer attraktiv att bo och verka i för nya och nu bosatta invånare. Vi skall även skapa en ekonomi i balans. Kommunens arbete skall präglas av ansvar, öppenhet och delaktighet. Personalen skall känna trivsel och uppskattning i sitt arbete. Kompetens och personlig utveckling skall stimuleras. Den anställde skall kunna påverka sitt arbete till glädje för sig själv och Hörby kommuns invånare. Detta skall vi göra genom att:

 • Föra en god personalpolitik. Personalen är kommunens viktigaste resurs, därför är det viktigt att alla känner ansvar inom sitt arbetsområde.
 • Utveckla folkhälsoarbetet.
 • Utveckla och stärka arbetsmarknadsenheten för att ge alla som kan en meningsfull sysselsättning/arbete.
 • Utveckla näringslivspolicyn. Det skall vara enkelt att etablera och driva företag i Hörby kommun.
 • Ta fram en markförsörjningsplan och bevara den goda åkermarken.
 • Skapa en bättre medborgardialog.
 • Fortsätta och förbättra samverkan över kommungränserna.
 • Ta fram en utvecklingsplan för boende och företag.
 • Skapa ett centrumprojekt som jobbar för ett levande och aktivt centrum med stimulerande torgmiljö.
 • Skapa landsbygdsprojekt som tar tillvara landsbygdens olika intressen, särskilt bostäder, transport och kommunikation, där det även ingår att underlätta för en fiberutbyggnad i hela kommunen.
 • Bevara tysta områden på t.ex. Linderödsåsen.
 • Ta fram marknadspolicy för turism.
 • Arbeta för att E22 skall vara motorväg i hela sin sträckning genom kommunen.

 
Utbildning  (Barn och utbildningsnämnden)
Vi skall skapa bättre förutsättningar för att alla barn och ungdomar skall ha bra uppväxt och de ska väl förberedda för ett vuxenliv. Det skall även finnas möjlighet att ändra inriktning i livet och då behövs ett livslångt lärande. Detta skall vi göra genom att:

 • Ha mindre barngrupper i förskolan.
 • Alla barn och ungdomar skall bli sedda.
 • Skapa en bra och trygg arbetsmiljö för barn och lärare.
 • Bättre vårda och underhålla lokalerna för skola/förskola och fritidsverksamheten.
 • Skapa förutsättningar för att alla barn skall uppnå kunskapsmålen i skolan.
 • Ett brett utbud av vuxenutbildning för livslångt lärande.
 • Ge valfrihet för barnfamiljer t.ex. genom vårdnadsbidrag.
 • Arbeta för en avgiftsfri kulturskola.

 
Vård och omsorg (Socialnämnden)
Det skall vara tryggt att leva och bo i kommunen. För de som är beroende av vård eller äldreomsorg skall det upplevas som en självklarhet att få ett rimligt omhändertagande både vad gäller hälsa och boende. Detta skall vi göra genom att:

 • Arbeta fram en god trygghet i kommunen i samverkan med andra aktörer.
 • Utveckla särskilda boenden, demensboenden och trygghetsboenden.
 • Utveckla policy för boende på äldre dagar .
 • Göra en handlingsplan för tryggt och meningsfyllt åldrande .
 • Etablera alternativa boenden för de med funktionshinder/handikapp.
 •  Göra en utvecklingsplan för verksamheten för funktionshindrade(psykiskt/fysiskt/socialt).
 • Utveckla det förebyggande stödet i livets alla skeende.

 
Fastigheter och annan egendom (Tekniska nämnden)
En förutsättning för att vi skall ha ett bestående värde i den egendom som tillhör Hörby kommun är att vi underhåller och nyinvesterar. Detta gör vi genom att:

 • Ta fram en underhållsplan för all fast egendom både i ett längre perspektiv och i närtid.
 • Alltid ifrågasätta underhållskostnaden och därigenom nå en maximal effektivitet.
 • Alltid välja den bästa upphandlingen och inte avvisa att verkställighet kan ske genom externa entreprenörer.

 
Byggande och utveckling (Byggnadsnämnden)
Vi skall arbeta på ett obyråkratiskt sätt och vara ett stöd för de kommuninvånare eller företag som har för avsikt att nyproducera eller förändra. Detta gör vi genom att:

 • Förenkla bygglovshanteringen där det är möjligt.
 • Ge en bra rådgivning.
 • Alltid lämna ett snabbt besked på ansökningar.

 
Vår miljö (Miljönämnden)
Det skall vara självklart att vi i alla lägen skall arbeta för en förbättrad miljö.  Detta gör vi genom att :

 • Ha ett hållbarhetstänk, en ökad miljömedvetenhet och ha en låg klimatbelastning i kommunens verksamhet.
 • Ta fram en policy för egna transporter, möjliga samtransporter/lägre miljöpåverkan. 
 • Ha en hög andel närproducerad mat i kostverksamheter.
 • Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.
 • Fortsatt ha en bra kontroll av risker och miljöpåverkan inom kommunen.

 
Kultur och fritidsaktiviteter (Kultur och Fritidsnämnden)
Kommunen skall uppfattas som en aktiv aktör för att skapa en bra förutsättning för kultur och fritidsverksamheten. Detta gör vi genom att:

 • Erbjuda kultur och fritidsaktiviteter för alla.
 • Fortsätta arbetet med kulturkvarteret.
 • Arbeta för en allaktivitetspark för alla.

 
Antaget och undertecknat, Hörby den 30 oktober 2014. 

facebook Twitter Email