Årsredovisning 2017 – Hörby kommun

Kommunstyrelsens ordförande kommenterar årsredovisningen och kommunens historiskt fantastiska resultat enligt följande.

Under året har arbetet fortsatt med att verkställa den politiska plattformen för mandatperioden signerad av samarbetspartierna S, C, L, MP och KD. Glädjande nog kan jag konstatera att plattformen i stort sett är genomförd. Det fortsatta arbetet med verkställighet, förankring och uthållighet fortskrider. Under november månad efter att budget 2018 fastställdes av kommunfullmäktige, så upplöstes den politiska majoriteten. Vi har dock fortsatt goda överskridande politiska samtal i den forna majoriteten. Socialdemokraterna som är det största partiet axlar ansvaret för att upprätthålla en bra struktur för det politiska arbetet under det sista året i mandatperioden, vilket säkerställer en stabilitet för våra medborgare, politiker och personal.

Medborgarundersökningen och trygghetsmätningen påvisar fortsatt stor upplevd otrygghet i Hörby tätort. Under året avsattes extra resurser för trygghetsskapande åtgärder för vår unga befolkning bland annat med fler sommarpraktikplatser och olika ungdomsaktiviteter i samverkan med Aktivitetshuset. För både unga och äldre anordnades allsång, korvgrillning med uppsökande samtal för ungdomar samt uppträden på Nya Torg. En konstruktiv samverkan med frivilliga krafter, Hörby köpmannaförening och kommunen ledde till mycket välbesökta aktiviteter.

Utveckling av kommunen har skett med bland annat centrumprojektet Stationssamhälle 2.0 som har fokus på tillgänglighet, kollektivtrafik, handel och attraktiva miljöer. Bostadsförsörjningsprogrammet är fastställt av kommunfullmäktige i vilket flera viktiga områden pekas ut gällande bostadsbehov nu och i framtiden. Detaljplaner för Pugerup (forna Statoiltomten), Östra Stattena, Mötesplats Metropol och Lågehallarna är beställda. Under året har Södra Stattena färdigställts med både villatomter och mark för flerbostadshus. En markpolicy med riktlinjer för kommunens förvaltning av mark, exploatering, arrende, markanvisning har antagits under året. Fiber och bredband, samt digitalisering av välfärdstjänster prioriteras. Beslut har tagits om fri utomhussurf i de centrala delarna i Hörby för våra besökare och medborgare.

Vi har glädjande nog en positiv befolkningsutveckling med många nya medborgare, både nyinflyttade och många nyfödda Hörby- bor. Vid årsskiftet hade Hörby 15 552 invånare, kommunen har haft ett positivt flyttningsnetto med 227 personer och det föddes 189 barn under 2017. Detta medför att behovet av bostäder, mark- och lokalförsörjning är ett prioriterat område i kommunen. Stora behov finns inom välfärdsområdet med förskolor, skolor och vård- och omsorgslokaler. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har genomfört en ranking gällande företagsklimat i ”Öppna jämförelser” där Hörby
Hörby kommun placerade sig på fjärde plats av 290 kommuner. I Svenskt näringslivsranking försämrades dock Hörby kommuns placering marginellt. Samverkan med näringslivet har intensifierats under året med temamöten, lunchsammankomster och företagsbesök. Det är ett led i att tydliggöra samverkansområde med företagare och näringsliv i enlighet med näringslivstrategin som antogs av kommunfullmäktige under året.

Personalen är vår viktigaste tillgång, konceptet ”Attraktiv arbetsgivare” är beslutat och verkställs successivt med satsningar bland annat med en portal med olika personalförmåner, coachning, avgångsintervjuer, kompetensutveckling/behov i organisationen m.m. Både den korta och långa sjukskrivningstiden har sjunkit under året, tack vare ett gott arbete från ansvariga chefer och rehabiliteringsansvariga.

Den forna politiska majoriteten har varit och är tydliga med att vi ska ha ett bra mottagande för flyktingar vilket innebär bra bostäder, arbetstillfälle, validering av erfarenhet och Svenska för invandrare. Gör vi detta på ett bra och konstruktivt sätt så har vi nya medborgare som kan vara delaktiga i att bygga vårt samhälle som aktiva och inkluderade medborgare. Vår arbetsmarknadsenhet ett viktigt uppdrag, som gäller för alla medborgare, att möta kompetensförsörjningen inom bristyrken. Med de krafttag som utförts av ansvarig personal så har Hörby kommun fullgjort sitt åtagande när det gäller mottagande av anvisningar av nyanlända för 2016 och 2017.

Medborgardialog kan vara ett bra redskap för politiker och tjänstemän för rådgivande förslag från medborgare. Under året har vi provat nya metoder för medborgardialoger som E-dialog angående Karnas backe, vilket resulterade i ett rådgivande underlag från medborgarna. Ett flertal näringsidkare och medborgare uppgav att de inte hade haft tillfälle att delta i medborgardialogen gällande Stationssamhälle 2.0 från start. Ett flertal nya samverkansmöten med köpmannaföreningen arrangerades, samt ett samverkande stormöte för allmänheten. Den planerade medborgardialogen gällande den framtida skolstrukturen i Hörby kommun har skjutits på framtiden, då det inte fanns en majoritet i kommunstyrelsen för ett genomförande av dialogen. En policy för medborgardialog har tagits fram av alla partier och förslaget kommer att behandlas av kommunfullmäktige.

En ekonomi i balans är grunden för att erbjuda våra medborgare både lagstadgad och icke lagstadgad service. För 2017 redovisar kommunen ett starkt positivt resultat på 24,3 miljoner kronor. Kommunen har investerat 87,3 miljoner utav budgeterade 250,6 miljoner kronor. Vårt bostadsbolag samt industrifastighetsbolag har analyserats för att se hur kommunen kan få ut det bästa av bolagen, arbetet fortsätter under 2018. En översyn av den politiska organisationen samt kommunens för- valtningsorganisation har skett i samverkan med politiska partier och tjänstemän. Kommunfullmäktige beslöt att sammanföra miljönämnden och byggnadsnämnden från och med 2019. Samverkan med Höörs kommun har ökat under det gångna året där ett antal områden har identifierats och prioriterats som gemensamma intresseområden. Fokus är att erbjuda våra medborgare så mycket service som möjligt för skattekronan.

Jag vill rikta ett stort tack till all vår personal som med tålamod och professionalitet arbetar fram de förslag som politiken beställer samt verkställer dem, allt för att ge det bästa till Hörbyborna. Era insatser för Hörby är viktiga, fortsätt att vara goda ambassadörer för vår kommun. Ett tack till alla politiker för konstruktiva samtal och överläggningar. Till sist vill jag tacka alla medborgare som på olika sätt varit delaktiga i kommunens aktiviteter. Det är endast tillsammans och gemensamt vi kan göra vår fina kommun ännu bättre.

Susanne Meijer (S)
Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email