Socialdemokraterna Hörby skuggbudget 2024

Budget 2024 – Välfärden först!

ALLMÄNT 

Socialdemokratins samhällsbygge baseras på jämlikhet och jämställdhet, där alla människor lever i frihet med makt över sina liv och den gemensamma utvecklingen av samhället. Alla invånare i Hörby ska känna sig trygga och ha möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. God välfärd ger fler möjligheter att lyckas och ger oss trygghet. I Socialdemokraternas Hörby är ledorden transparens, solidaritet och en känsla av gemenskap. Möjligheternas Hörby skapar vi tillsammans. 

Vi socialdemokrater vill betona vikten av att arbeta för våra vallöften. I vårt budgetförslag dedikeras därför en storsatsning på Bildningsnämndens och Omtankenämndens verksamheter. För oss socialdemokrater är skola och utbildning den enskilt viktigaste frågan framöver. Med vårt budgetförslag undviker vi nedskärningar då bland annat de ökade kostnaderna för gymnasieskolan kompenseras fullt ut. Vi anser att det är ytterst olämpligt att vår egen skolverksamhet ska belastas med massiva krav på effektiviseringar och tillskjuter därmed de medel som behövs. Personalen i våra verksamheter ser vi som en stark tillgång – därför ryms även en satsning för att bibehålla personaltätheten i förskolan inom den ram vi ämnar tilldela nämnden. Vi anser att tillskottet är av yttersta vikt för att kunna bibehålla den fina kvalitet vi har i vår verksamhet. Långsiktigt tror vi att satsningar på våra ungdomar också möjliggör ökad genomströmning upp genom gymnasieskolan. 

I vårt budgetförslag är ungdomarna i fokus. Vi ämnar tilldela Bildningsnämnden medel för att ge kommunens ungdomar i gymnasieåldern möjlighet till fria resor med kollektivtrafiken i Skåne. Kommunens ungdomar ska ha möjligheten att åka tryggt och miljövänligt för att kunna studera och ha vänskaps- och kunskapsutbyte på andra orter. Vidare tillskjuter vi även Livs- och Miljönämnden medel för att möjliggöra att fler ungdomar får möjlighet till sommarjobb i kommunens verksamheter. Att fler ungdomar ges sin första rad i CV:t ser vi socialdemokrater som en viktig framtidssatsning. Vi ser även positivt på att Livsmiljönämnden inom tilldelad ram verkar för fortsatt utökning av lärlingsplatser i samarbete med exempelvis närliggande yrkeshögskolor. På det här sättet menar vi socialdemokrater att man satsar för framtiden. 

Inom Omtankenämndens verksamhetsområde väljer vi socialdemokrater att satsa istället för att lägga ett effektiviseringskrav. Det innebär bland annat att kommunens populära vardagsrum med tillhörande verksamhet alltjämt tilldelas medel och kan behållas. Vidare anser vi att det är av största vikt att bibehålla den matdistribution våra äldre tar del av. Våra äldre har vi mycket att tacka för, och de ska likt ungdomarna i skolan, inte behöva stå tillbaka för ett styre som bedriver dålig ekonomisk hushållning.

DRIFTSBUDGET 2024

Belopp i tkr (intäkter – / kostnader +) Ekonomisk ram 2024
KOMMUNFULLMÄKTIGE 850
KOMMUNSTYRELSE 182 865
VALNÄMND 150
REVISION 955
VA- OCH RÄDDNINGSNÄMND 13 010
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 2 764
BYGG- OCH MILJÖNÄMND9 275
LIVSMILJÖNÄMND 97 034
BILDNINGSNÄMND 385 889
OMTANKENÄMND380 045
Central finansiering29 243
Verksamhetens nettokostnad1 102 080
Skatteintäkter-852 415
Generella statsbidrag, utjämning – 260 484
Finansiella intäkter – 7 500
Finansiella kostnader 7 800
Resultat – 10 519
Resultat procentuellt av skatteintäkter, utjämn. och bidrag 0,9 %
facebook Twitter Email